Regulamin

Ogólne warunki umów sprzedaży

§ 1 Postanowienia wstępne
1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym THE ADVENTURE BEGINS, dostępnym pod adresem WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL a także stanowi ogólne warunki umów sprzedaży towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem sklepu i jako taki stanowi integralną część tych umów.
2. Sklep internetowy WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL prowadzony jest przez HANNĘ I JACKĄ CZAJKĘ (zwaną dalej Sprzedawcą), prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą THE ADVENTURE BEGINS  siedzibą przy ul. Fałata 14/7 41-902 Bytom. w Bytomiu.
3. Sprzedaż w sklepie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie (zwany dalej Kupującym lub Klientem), a Sprzedawcą.
4. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
5. Umowy sprzedaży zawierane przez Klientów będących konsumentami ze Sprzedawcą na zasadach określonych w niniejszym regulaminie są umowami zawieranymi na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225 j.t.).
6. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów jest obowiązany zapoznać się i zaakceptować niniejszy regulamin.

§ 2 Przedmiot sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane w sklepie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL
2. Prezentacja towarów w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Ceny podane w prezentacji towarów wskazane są z cenami brutto.
3. Przedmiotem sprzedaży są zarówno towary dostępne wg aktualnych zapasów Sprzedawcy, jak i towary sporządzane wg zamówienia Klienta, posiadające właściwości określone w złożonym zamówieniu (w granicach oferty sklepu).
4. Towary oferowane przez The ADVENTURE Begins są nowe.

§ 3 Składanie i realizacja zamówień
1. Zamówienia mogą być składane w sklepie za pośrednictwem Internetu pod adresem WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL
2. Zamówienia mogą być składane w sklepie za pośrednictwem adresu mailowego (kontakt@theadventurebegins.pl, tab.biuro@gmail.com) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL
3. Złożenie zamówienia, wymaga podania danych osobowych klienta w zakresie co najmniej wystarczającym dla realizacji złożonego zamówienia, a także zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
4. Klient składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych i teleadresowych w bazie Sprzedawcy i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Dokonując rejestracji konta użytkownika lub składając zamówienie bez rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych danych dotyczących jego osoby. W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta, Sprzedawca może zawiesić funkcjonowanie Konta lub wstrzymać realizację złożonego zamówienia do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
6. W celu zakupu produktów w sklepie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL należy wybrać produkt z prezentowany  dokonać zamówienia. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Klienta, obejmujących właściwości i specyfikację produktu oraz sposób dostawy. Z zastrzeżeniem ust. 7, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia (przyjęcia oferty) przez Sprzedawcę w drodze zwrotnej wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, obejmującym podanie ceny towaru, kosztu i terminu dostawy.
7. Zawarcie umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep obejmującej dostawę tych towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej następuje z chwilą uzgodnienia warunków dostawy, które są uzgadniane indywidualnie, przy czym dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę Sprzedawca potwierdzając zamówienie wskazuje koszt dostawy zamówionych towarów. Po zaakceptowaniu przez Klienta w wiadomości zwrotnej do Sprzedawcy (z chwilą otrzymania tej wiadomości zwrotnej przez Sprzedawcę) ceny towaru oraz kosztów dostawy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Zawarcie umowy sprzedaży jest dokumentowane przez Sprzedawcę wystawieniem rachunku uproszczonego doręczonego w klientowi.

§ 4 Płatność i dostawa
1. Towar zakupiony w sklepie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL jest wysyłany po otrzymaniu przez Sprzedawcę wpłaty pokrywającej cenę towaru oraz koszt dostawy.
2. Zapłata może nastąpić w następującej formie:
a. Poprzez przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy podany w wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie oferty, lub
3.Towary zakupione w sklepie WWW.THEADVENTUREBEGINS.PL mogą być dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza tym terytorium.
4. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu dostawy. Sposób dostawy wybiera Klient spośród opcji proponowanych przez Sprzedawcę w formularzu zamówienia, lub w wiadomości zwrotnej od Sprzedawcy w przypadku dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem:
a. Poczty Polskiej – za pomocą przesyłki rejestrowanej (listu poleconego lub paczki pocztowej) – ekonomicznej lub priorytetowej.
b. Przesyłki kurierskiej.
6. Termin dostawy towarów może wynosić od 1 do 25 dni roboczych. W przypadku towarów o właściwościach określonych przez Klienta lub w przypadku dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej termin ten może być dłuższy, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta.
7. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 5 Reklamacje
1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem (nabywającego towary w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową) za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Przez niezgodność towaru z umową należy rozumieć przede wszystkim wystąpienie wady fizycznej, prawnej, braku ilościowego lub wydania towaru innego od umówionego. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania.
3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
4. Sprzedawca zastrzega, że w przypadku wystąpienia wady fizycznej towaru pozytywne ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania Klienta może wymagać przesłania wadliwego towaru do Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o konieczności przesłania wadliwego towaru.
5. Zgłoszenie wystąpienia niezgodności towaru z umową winno nastąpić w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy lub e-mailowej na adres kontakt@theadventurebegins.pl.
6. Jeżeli Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta żądanie określone w ust. 3 nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
7. Jeżeli Klient nie może żądać naprawy ani wymiany z uwagi na niemożliwość lub nadmierne koszty albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
8. Klient traci uprawnienia określone w ust. 3 i ust. 6, jeżeli nie zawiadomi Sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia tej niezgodności.
9. W przypadku, gdy Klient nabył towary od Sprzedawcy w celu związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową, Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Według obowiązujących przepisów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać wysłane na adres Sklepu przed upływem wskazanego powyżej terminu.
2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia. Zwracany towar nie może być używany, nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń, musi być kompletny i odesłany wraz z dowodem zakupu. Koszt przesyłki towaru, od którego zakupu Klient odstąpił, obciąża klienta.
4. Zwrot ceny towaru następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego.
5. Zwrotowi nie podlegają produkty o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone, lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek i zwrotów towaru za zaliczeniem pocztowym lub pobraniem.  Koszty zwrotu lub wymiany towaru ponosi KUPUJĄCY.

Download
wzór odstąpienia od umowy.pdf
Adobe Acrobat Document 118.8 KB